10 %
پوچ
15 %
دوباره امتحان کن
20 %
پوچ
25 %
دوباره امتحان کن
30 %
نزدیک بود
گردونه رو بچرخون و شانتو امتحان کن

     از مزون آیمد یه تخفیف خوب جایزه بگیر ...